सामाजिक न्याय विभाग ,महाराष्ट्र शासन
रमाई आवास योजना
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय विभागाची अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी "रमाई आवास (घरकुल) योजना"


जाती निहाय प्राप्त /मंजूर अर्ज संख्या
वार्डनिहाय प्राप्त /मंजूर अर्ज संख्या